Рискът за бедност сред работещите българи, турци и роми зависи от образованието

Новите данни на НСИ за условията на живот и социалното включване отново включват разбивки на бедните по етническо самоопределение. Терминът "работещи бедни" е често критикуван като подвеждащ, тъй като в много случай това дали един работещ е в риск от бедност зависи повече от броя на членовете на домакинството му, отколкото от неговата заплата. С това наум, статистиката е недвусмислена: колкото по-ниско е образованието, толкова по-висок е рискът от бедност.

При лицата с начално или по-ниско образование етническият произход на практика почти няма значение - бедни са 65,4% от работещите българи, 54,6% от турците и 78,5% от ромите. Спад до средните за страната нива на бедност се наблюдава чак при лицата със средно образование, като тук рискова група са най-вече работещите роми (35,7%), най-вероятно именно заради традиционно по-големия размер на домакинствата.

Използвани термини:
Линия на бедност
Съществуват различни видове бедност, като най-често тя бива относителна (спрямо нивото на доходите в едно общество) или абсолютна (базирана на сума, необходима за задоволяване на основни жизнени нужди). Линията на бедност в България е относителна и се определя като 60% от дохода на средния българин.
виж повече
Работещи бедни
Голяма значение за това дали един работещ е беден или не играе структурата на неговото домакинство. Ако то се състои от по-голям брой безработни или неактивни лица (включително деца) е възможно човек да бъде беден дори ако получава относително добро заплащане.
виж повече
EU-SILC
Това е изследването, от което европейската статистика извлича данни за линията на бедност, относителния дял на бедните лица, материалните лишения, неравенството на доходите и други индикатори.
виж повече